Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku rozpoczęła w styczniu 2010 r. realizację Projektu pt.

„Organizacja i wdrożenie
ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych
przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku”
,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest stworzenie polskim Uczelniom, Instytutom naukowym, Muzeom, Towarzystwom i Stowarzyszeniom naukowym warunków do generowania dochodów z tytułu działalności wydawniczej, co powinno przyczynić się do większej aktywności naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą.

Projekt zakłada podpisanie 100 umów z jednostkami naukowymi w Polsce, w ramach których każda z nich przekaże, za odpowiednią odpłatnością, recenzowane publikacje (z numerem ISBN i ISSN) do umieszczenia w elektronicznej bazie e-Publikacje Nauki Polskiej, w skrócie ePNP. Zgodnie z założeniami Projektu w bazie znajdzie się co najmniej 8 tysięcy recenzowanych publikacji naukowych, autorstwa naukowców z całej Polski.

Jednostki naukowe, przystępując do Projektu, zyskują wiele korzyści:

    1. dochody z tytułu zakupu, przez realizatora Projektu, publikacji do umieszczenia na platformie. Na mocy zawartego porozumienia, publikacje (tzw. licencje na publikacje) są nabywane za odpłatnością (ze środków UE, przewidzianych w budżecie Projektu) w wydawnictwach Uczelni, Instytów naukowych, Muzeów, Towarzystw i Stowarzyszeń Naukowych. Za każdą udostępnioną na platformie pozycję Wydawnictwo otrzymuje honorarium (w wysokości od 500 do 1500 zł netto), którego wysokość uzależniona jest od objętości tekstu oraz ceny publikacji w wersji papierowej (w przypadku, gdy była ona wydana).Przekazanie publikacji do bazy tworzonej w ramach Projektu nie odbywa sie na zasadach wyłączności i nie ogranicza w żaden sposób Wydawnictwom dowolnego dysponowania własnymi publikacjami i możliwości ich sprzedaży we własnym zakresie.
    2. możliwość generowania dochodów ze sprzedaży udostępnionych na platformie epnp.pl publikacji. Platforma działa na zasadzie internetowej księgarni (e-shop). Każdy użytkownik może nabyć publikacje zawarte w bazie za odpowiednią odpłatnością. Dochody z tytułu sprzedaży konkretnej pozycji trafiają w całości bezpośrednio do jednostek naukowych. Zgodnie z założeniami Projektu i zasadami wydatkowania środków pomocowych Unii Europejskiej, realizator Projektu (właściciel platformy) nie może generować zysku w ramach Projektu.Przekazanie publikacji do umieszczenia na platformie to dodatkowa możliwość ich sprzedaży (w nieograniczonym nakładzie) i realna możliwość zwiększenia dochodów z tytułu działalności wydawniczej.
    3. wzbogacenie zbiorów bibliotecznych bez konieczności wygospodarowywania dodatkowej powierzchni. Jednostki naukowe przystępujące do Projektu otrzymują bezpłatny dostęp do wszystkich zgromadzonych na platformie publikacji naukowych. Istnienie takich baz jest szczególnie doceniane przez studentów i pracowników naukowych, jak również spotyka się z wysoką oceną MNiSW oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Udział w Projekcie to także doskonała forma promocji w Internecie Państwa Jednostki, a także Wydawnictwa i Autorów publikacji.