Powrót do spisu jednostek

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Rodzaj jednostki
Uczelnia wyższa
Adres
Słowackiego 52/54, Warszawa 01-629
Email
awojcik@sgsp.edu.pl
WWW
www.sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jej misją jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu i ofiarności w służbie i pracy oraz w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Działalność naukowo-dydaktyczna Szkoły jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Kształci specjalistów w zakresie wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, akcji ratownictwa technicznego, akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego, a także związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń miejscowych.

Na wydziale tym studiują strażacy w służbie kandydackiej (studenci mundurowi, podchorążowie), a także studenci cywilni. Po ukończeniu studiów podchorążowie, już jako oficerowie, inżynierowie pożarnictwa kierowani są do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast absolwenci cywilni, inżynierowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, mogą podjąć pracę w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności, a także wszelkiego rodzaju ratownictwem.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Kształci specjalistów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, obejmującego planowanie cywilne, przygotowanie organizacyjne do zwalczania zagrożeń, przeciwdziałania ich występowaniu, likwidowania skutków zdarzeń. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci WIBC są przygotowani do pracy w: strukturach instytucji międzynarodowych zajmujących się planowaniem cywilnym oraz zarządzaniem kryzysowym, organach terenowej administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych w zakresie ochrony ludności przed skutkami zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, organizacjach pozarządowych.

"Zeszyty Naukowe SGSP"

Wydawane są w Szkole Głównej Służby Pożarniczej od 1983 r. To czasopismo akademickie o zasięgu ogólnokrajowym, w którym prezentowane są wyniki prac badawczych oraz osiągnięcia naukowo-badawcze z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony środowiska naturalnego pracowników SGSP. Łamy czasopisma udostępniamy również naukowcom z innych uczelni.

Wszystkie artykuły zamieszczane w „Zeszytach Naukowych SGSP” są recenzowane przez specjalistów, samodzielnych pracowników naukowych wyższych uczelni w kraju. Kwartalnik „Zeszyty Naukowe SGSP” decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisany został na listę czasopism punktowanych w dziedzinie nauk ścisłych.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku