Powrót do spisu jednostek

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Sarego 2, Kraków 31-047
Email
mariuszppietras@wp.pl
WWW
www.izoo.krakow.pl

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy należy do największych polskich instytutów naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym. Podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzony został 31 maja 1950 roku - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów - z inicjatywy wybitnego zootechnika i genetyka prof. Teodora Marchlewskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. Działalność ta ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji taniej i bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Obszary programu badawczego IZ PIB

 • Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich
 • Rozwój metod biotechnologii rozrodu samców i samic zwierząt gospodarskich
 • Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich metodą in situ i ex situ
 • Cytogenetyka i genetyka molekularna zwierząt
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • Technologia, ekologia i ekonomika produkcji zwierzęcej

Osiągnięcia IZ PIB, będące efektem podejmowanych przez jego pracowników przez ponad pół wieku prac naukowych, upowszechnieniowych i wdrożeniowych, zaowocowały nadaniem Instytutowi Zootechniki z dniem 23 listopada 2006 roku statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to poważne osiągnięcie i wyróżnienie, a zarazem wyzwanie i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy dla dobra zootechniki i nauki polskiej.

Instytut prowadzi studia doktoranckie, ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu profesora. Prowadzi również działalność naukową, edukacyjną, wydawniczą i usługową.

Rezultaty prac naukowo-badawczych IZ PIB publikowane są w formie drukowanej i elektronicznej w następujących i wydawnictwach:

 • „Annals of Animal Science”
 • „Roczniki Naukowe Zootechniki”
 • „Roczniki Naukowe Zootechniki – Monografie i Rozprawy”
 • „Wiadomości Zootechniczne”

Roczniki Naukowe Zootechniki (półrocznik) wychodzą w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, a Annals of Animal Science (kwartalnik) są angielskojęzyczne. Wszystkie zawarte w nich prace są to oryginalne prace naukowe z zakresu nauk zootechnicznych o zasięgu międzynarodowym, recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych, specjalistów w danej dziedzinie, z ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Skład Rady Redakcyjnej AAS jest międzynarodowy.

Tematyka obydwu czasopism jest podobna, z tym że prace zawarte w RNZ skupiają się raczej na problematyce krajowej, a AAS dotyczą problemów i badań o znaczeniu międzynarodowym. Obydwa czasopisma starają się pośredniczyć w przekazywaniu najnowszych osiągnięć badań naukowych do praktyki rolniczej, a także dla studentów uczelni rolniczych.

„Wiadomości Zootechniczne” są kwartalnikiem o charakterze informacyjno-przeglądowym, zamieszczającym także artykuły przyczynkowe naukowe. Zamieszczamy w nim prace z zakresu: genetyki, chowu, hodowli, żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich, a także paszoznawstwa oraz technologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej. Szczególnie propagujemy nowości. Wiele miejsca poświęcamy problemom ekologii i ochrony środowiska. Publikujemy informacje z zakresu doradztwa rolniczego i jego roli w warunkach gospodarki rynkowej. Na bieżąco informujemy czytelników zarówno o dokonaniach naszych naukowców, interesujących zjazdach, sympozjach i seminariach, jak też o osiągnięciach zagranicznych ośrodków naukowych i naszej z nimi współpracy. Wszystkie publikowane w nich artykuły są recenzowane. Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim. Czasopismo to pełni pożyteczną rolę w propagowaniu dorobku naukowego, służy informacjami zarówno młodej kadrze zootechników, studentom, jak też praktykom – hodowcom, producentom pasz, doradcom.

Czasopismo „Annals of Animal Science” jest indeksowane na liście Journal Citation Report, jego Impact Factor (IF 2012) wynosi obecnie 0,420, a wartość punktowa według Listy czasopism punktowanych MNiSW - 20 pkt.

Ostre sito selekcji artykułów sprawia, że poziom publikacji, a co za tym idzie ich ranga są wysokie i mają ogromne znaczenie dla nauki polskiej, o czym świadczy wysoka punktacja w ocenie parametrycznej KBN:

 • „Roczniki Naukowe Zootechniki” − 4 pkt.
 • „Wiadomości Zootechniczne” − 5 pkt.

Równie ważną formą upowszechniania wyników badań naukowych i pomocy praktyce rolniczej są wydawane przez IZ PIB wychodzące periodycznie wyniki oceny wartości hodowlanej zwierząt, a także broszury upowszechnieniowe, książki i materiały informacyjne.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku