Powrót do spisu jednostek

Instytut Kolejnictwa w Warszawie

Rodzaj jednostki
Instytut naukowy
Adres
Chłopickiego 50, Warszawa 04-275
Email
alorynska@ikolej.pl
WWW
www.ikolej.pl

Instytut Kolejnictwa jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw transportu. Od ponad 60 lat jest jedyną w Polsce jednostką badawczą kompleksowo zajmującą się problematyką transportu szynowego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w następujących obszarach:

 • drogi kolejowe i drogi miejskiego transportu szynowego;
 • pojazdy szynowe;
 • przewozy pasażerów i ładunków oraz logistyka i analizy rynku transportowego;
 • sterowanie ruchem i automatyka;
 • telekomunikacja i teleinformatyka;
 • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzenia i systemy nietrakcyjne;
 • materiały oraz elementy, zespoły i konstrukcje stosowane w transporcie szynowym;
 • ochrona środowiska naturalnego oraz dostępność transportu szynowego dla osób niepełnosprawnych;
 • bezpieczeństwo publiczne i techniczne w transporcie szynowym;
 • wykorzystanie transportu szynowego dla obronności kraju;
 • analizy ekonomiczne w transporcie szynowym;
 • modelowanie systemów i procesów transportu szynowego.

Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz ich wdrażanie i przystosowywanie do potrzeb praktyki ukierunkowane są na:

 • rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji infrastruktury kolejowej i miejskiego transportu szynowego;
 • doskonalenie technologii przewozów pasażerów i ładunków środkami transportu szynowego;
 • zmniejszanie ryzyka eksploatacji transportu szynowego w warunkach jego normalnego działania i w stanach zagrożeń;
 • naukowo-techniczne wsparcie projektowania, budowy i eksploatacji kolei dużych prędkości;
 • zintegrowanie polskiej sieci kolejowej z siecią europejską;
 • minimalizację oddziaływań transportu szynowego na środowisko naturalne oraz ułatwianie dostępu do tego transportu osobom niepełnosprawnym.

Instytut uczestniczy w pracach organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych, takich jak: UIC – Międzynarodowy Związek Kolei, OSŻD – Organizacja Współpracy Kolei, ECTRI – Europejskie Zrzeszenie Transportowych Instytutów Badawczych, EURNEX – Stowarzyszenie Europejska Sieć Doskonałości, ELCF – Europejskie Forum dotyczące Przejazdów Kolejowych. A także jest członkiem międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty europejskie w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Istotną funkcją Instytutu jest działalność wydawnicza. Publikowane w Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Naukowo-Technicznej periodyki oraz monografie i skrypty służą upowszechnianiu wiedzy z zakresu transportu szynowego, a w szczególności techniki kolejnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje recenzowane czasopismo naukowe pt. „Problemy Kolejnictwa” ukazujące się od ponad 50 lat. Wydawane są również: „Prace Instytutu Kolejnictwa” - prezentujące ważniejsze tematy opracowane w Instytucie, „Informacja Ekspresowa” - wydawnictwo bibliograficzno-abstraktowe) a także „Komunikat Normalizacyjny” - omawiający działalność normalizacyjną.

Mapa Google

Lista publikacji tego samego wydawnictwa dostępna w epnp.pl:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku