PL EN
Your at: Home -> ROOT/Agricultural Sciences -> Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie
POPRZEDNIE PUBLIKACJE
Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce
Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce
Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych
Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych
Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration
Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration
Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie
Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie
Development per public policy support in the food economy – the example of Poland
Development per public policy support in the food economy – the example of Poland
Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych
Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych
Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe
Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe
Essential econometric methods of forecasting agricultural commodity prices
Essential econometric methods of forecasting agricultural commodity prices
From the research on socially-sustainable agriculture
From the research on socially-sustainable agriculture
From the research on socially-sustainable agriculture (18)
From the research on socially-sustainable agriculture (18)
Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Growth model of agri-food production
Growth model of agri-food production
Impact of “Greening” of the Common Agricultural Policy on the Polish Farms
Impact of “Greening” of the Common Agricultural Policy on the Polish Farms
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Część 1
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Część 1
Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno - żywnościowym
Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno - żywnościowym
Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych
Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych
Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej
Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)
Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej
Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej
Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok
Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok
Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej
Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej
Nowe równowagi produkcyjne w polskim sektorze rolniczym na tle tendencji unijnych i światowych (ujęcie modelowe)
Nowe równowagi produkcyjne w polskim sektorze rolniczym na tle tendencji unijnych i światowych (ujęcie modelowe)
Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR
Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR
Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych
Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych
Ocena wpływu
Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą gospodarkę
Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich
Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich
Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów
Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)
Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2)
Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej
Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1)
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1)
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)
Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane
Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane
Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych
Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych
Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych
Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych
Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych
Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych
Project of income for 2015 for selected agricultural products
Project of income for 2015 for selected agricultural products
Projection of income in the mid-term perspective for selected agricultural products
Projection of income in the mid-term perspective for selected agricultural products
Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok
Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok
Proposals for CAP 2013+ and competitiveness of food sector and rural areas
Proposals for CAP 2013+ and competitiveness of food sector and rural areas
Propozycje rozwiązań WPR 2013+ a konkurencyjność gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich
Propozycje rozwiązań WPR 2013+ a konkurencyjność gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich
Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO
Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO
Report on the situation on global high protein animal feed market with particular focus on GMO plant production
Report on the situation on global high protein animal feed market with particular focus on GMO plant production
Rola klastrów w konkurencyjnych rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce
Rola klastrów w konkurencyjnych rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce
Spatial and social mobility of the rural population
Spatial and social mobility of the rural population
Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (1). Materiały do syntezy
Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (1). Materiały do syntezy
Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej
Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej
Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce
Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce
Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny
Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny
Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy
Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy
Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego
Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego
Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych
Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)
Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)
Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz
Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz
The conditions of the development of human capital in agriculture and in rural areas
The conditions of the development of human capital in agriculture and in rural areas
The global market for mineral fertilisers with consideration of the changes in the prices of direct energy carriers and raw materials
The global market for mineral fertilisers with consideration of the changes in the prices of direct energy carriers and raw materials
The new solutins of CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculutre
The new solutins of CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculutre
The social aspects of functioning of the small agricultural holdings in Poland and Bulgaria
The social aspects of functioning of the small agricultural holdings in Poland and Bulgaria
The social insurance system for farmers and its impact on public finances
The social insurance system for farmers and its impact on public finances
Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji
Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji
Wpływ wspólnej polityki rolnej na rolnictwo
Wpływ wspólnej polityki rolnej na rolnictwo
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie
Wsparcie rolnictwa w wybranych krajach
Wsparcie rolnictwa w wybranych krajach
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020
Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej
Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej
Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa
Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa
Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne
Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11)
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11)
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13). Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (13). Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15)
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15)
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19)
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19)
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Zagadnienia produktywności w strategiach rozwoju i jej pomiar w odniesieniu do gospodarstw zrównoważonych
Zagadnienia produktywności w strategiach rozwoju i jej pomiar w odniesieniu do gospodarstw zrównoważonych
Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie
Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij