Spis treści
PDF
Znajdź nas:
Skontaktuj się z nami:
tel./fax: (85) 652 50 62 tel. kom.: 606 620 555

Jakość i prozdrowotne cechy żywności (ebook)

Ocena:
0 ocen
Opis
Walidacja metod pomiarowych, rozumiana jako proces zapewnienia, że metoda do-stosowana jest do zamierzonego celu [10], jest coraz chętniej przeprowadzana przez la-boratoria zakładowe przemysłu spożywczego. Walidacja metody analitycznej przebiega na kilku etapach i polega na przeprowadze-niu: analizy założeń, analizy stabilności oraz analizy zdolności metody pomiarowej. Po-nadto dla każdej walidowanej metody analitycznej niezbędne jest wyznaczenie jej cech, tj. zakresu i poprawności, selektywności i specyficzności, liniowości, powtarzalności, odtwarzalności, odporności na czynniki zewnętrzne, odporności na zakłócenia. Celem pracy było określenie wybranych parametrów dwóch metod badawczych, sto-sowanych do procentowego oznaczania tłuszczu w mleku surowym, za pomocą Milko-scanu ™ Minor oraz Milko-testera MK III, a następnie porównanie obu metod i ocena ich stopnia przygotowania do zwalidowania. Analiza krytyczności wykazała istnienie dwóch operacji krytycznych dla każdego z urządzeń. Zbiór do badań przyjęty był w sposób prawidłowy. Poprawność metody zo-stała potwierdzona dla wszystkich zbiorów Milkoscanu oraz dla trzech badanych zbiorów Milko-testera. Limit całkowitej zmienności metody został przekroczony w jednym przypadku badań na Milkoscanie. Przyczyną tego mógł być fakt wykonywania pomiarów głównie przez laboranta, który był pracownikiem z krótkim stażem i małym doświadczeniem. Doświad-czenie i staranność prowadzenia analiz przez laboranta determinują w dużym stopniu zmienność systemu pomiarowego. Analiza stabilności wykazała, iż w żadnym zbiorze (zarówno dla Milkoscanu, jak i Milkotestera) proces pomiarowy nie był stabilny. Spowodowane to było faktem, iż su-rowiec pochodził od różnych rolników, gdzie w poszczególnych gospodarstwach sposób żywienia zwierząt może być odmienny. Analiza zdolności dowiodła, iż niemal we wszystkich badanych zbiorach występuje znaczne przesunięcie średniej z pomiarów w stosunku do średniej docelowej. Z wyników uzyskanych dla obu metod nie można jednoznacznie stwierdzić, która metoda jest lepsza, ponieważ na dokładność pomiarów wpływają czynniki zewnętrzne, np. osoba, obsługująca urządzenie i przeprowadzająca badanie, kalibrację, czy też cechy samego sprzętu.
Data wydania
2010
ISBN/ISSN
978–83–7717–038–0
Liczba stron
204
Kategoria
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Nauki rolnicze, PUBLIKACJE BEZPŁATNE, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Nauki rolnicze, Medycyna /Zdrowie /Uroda, Rolnictwo / Ogrodnictwo
Redakcja naukowa
Maria Wojtatowicz, Joanna Kawa-Rygielska
Dostępne formaty
PDF Format PDF Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednak ze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc. x

Przesyłka elektroniczna: 0,00 zł
Wysyłka: natychmiast po dokonaniu zapłaty

  • Podobne publikacje(24)
Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Serwis Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku